2. Abdülhamid Dönemi Özeti, Meşrutiyet ve Islahatları

0
42408
2. Abdülhamid Dönemi Özeti Meşrutiyet Ve Islahatları Sultan 2. Abdülhamid Hanın Yaptırdığı Osmanlı Devlet Arması
2. Abdülhamid Dönemi Özeti Meşrutiyet Ve Islahatları Sultan 2. Abdülhamid Hanın Yaptırdığı Osmanlı Devlet Arması

II. Abdülhamit Dönemi 1876–1909
Dönemin Islahatları
— I. ve II. Meşrutiyet ilan edilerek Parlamenter sisteme geçildi
— Duyuni Umumiye idaresi kuruldu 1881
*Genel Borçlar idaresidir.
*Avrupalılar borçlarını tahsil etmek amacıyla Osmanlı Devletinin ekonomisine el koydular
*Muharrem Kararnamesiyle kurulmuştur.
— Hukuk Mektebi açıldı
— Sanayi Nefise ve Ticaret Mektebi açıldı
— Bağdat-Berlin demiryolu yapıldı
—Ziraat Bankası açıldı 1881

I. Meşrutiyet 1876
(Kanuni Esasi)
— İlanındaki en büyük etken Osmanlıcılık görüşüdür.
— Genç Osmanlılar (Jön Türkler) tarafından ilan ettirildi
— Osmanlı Devletinin ilk Anayasasıdır.
— İlk Osmanlı Meclisi Umumisi Dolmabahçe Sarayında açıldı
— Osmanlı Halkı sınırlıda olsa seçme ve seçilme hakkı elde etti
— Azınlıkları yönetime katarak milliyetçilik ve Panslavizm çabaları engellenmeye çalışıldı.
— Padişaha, Meclisi açma, kapatma yetkisi verildi.
— Yasama görevi Ayan Meclisine ve Mebusan Meclisine aittir.
*Ayan Meclisini padişah seçer ve ömür boyu bu görevlerinde kalabilirlerdi
*Mebusan meclisini sadece zengin erkekler 4 yılda bir yapılan seçimlerle seçebilirlerdi
—Yürütme yetkisi padişahın başkanlığındaki Heyeti Vükela’ya aitti
— Padişahın sürgün yetkisi vardı
—Meclis Padişaha karşı sorumludur
İstibdat Dönemi 1878–1908
*Padişah 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşını (93 Harbi) bahane ederek meclisi kapattı
*30 yıl süren baskı ve şiddet dönemidir
*Halifelik bu dönemde yasal bir araç olarak kullanılmıştır
*Bu dönemde birçok gizli örgüt kuruldu. İttihadı Osman (İttihat Ve Terakki Partisi) en önemlisidir.

Islahat nedir?

  • Düzeltme, Yenilik
  • Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek.
  • Osmanlı tarihinde gerileme döneminden başlanarak zaman zaman Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarına verilen ad.
  • İngilizce: Reform

CEVAP VER