II. Abdülhamit Dönemi Islahatları ve Meşrutiyet

0
10678
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları Ve Meşrutiyet Osmanlı Devleti Padişahı. Abdülhamit Arma Tuğra İmza Mühür İşareti
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları Ve Meşrutiyet Osmanlı Devleti Padişahı. Abdülhamit Arma Tuğra İmza Mühür İşareti

2. Abdülhamit Dönemi Islahatları (1876 – 1909)

• Kanun-i Esasi (1876)
• Tanzimat Fermanı’yla başlayan Osmanlılardaki anayasal devlet anlayışı Kanun-i Esasi’nin kabulü ile meşruti yönetime geçişi sağladı.
Meşrutiyetin ilan edilmesinde;
• Yeni Osmanlıların (Genç Osmanlılar) padişaha baskı yapmaları,
• Avrupalı devletlerin, azınlık sorununu bahane ederek devletin içişlerine karışmasını önlemek,
• Osmanlıcılık düşüncesiyle azınlık (bağımsızlık) isyanlarını durdurmak,
• Azınlıkları yönetime katarak, birlik ve beraberliği sağlamak böylece devletin bütünlüğünü korumak,
• 1876’da Avrupalı devletlerin katılımıyla düzenlenen İstanbul (Tersane) Konferansı’nda aleyhimize kararlar çıkmasını engellemek, Osmanlı halkının yönetime katılmasını sağlamak etkili olmuştur.

NOT: Türk Tarihi’nde ilk kez bir anayasa hazırlanarak halk hükümdarın yanında yönetime ortak olmaya başladı. Osmanlı halkı ilk defa sınırlı da olsa seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır.

Ayrıca Kanun-u Esasi; Türk tarihinin Avrupa tarzındaki ilk anayasasıdır.

I. Meşrutiyet’in Özellikleri

İki meclis vardır;
1 – Ayan Meclisi; Padişahın seçmiş olduğu üyelerden oluşan meclistir. Bu üyelerin ömür boyu görevde kalabilme hakları vardı.

2 – Mebusan Meclisi;
• Halkın seçtiği mebuslardan oluşan meclistir.
• Yürütme yetkisi padişah ve hükümete aittir.
• Hükümet, padişaha karşı sorumludur.
• Yasama yetkisi meclise aittir.
• Mebusan Meclisi padişahın izniyle kanun teklifi hazırlayabilir.
• Kanunların yürürlüğe girmesinde son söz padişaha aittir.
• Padişahın meclisi açma kapatma yetkisi vardır.

NOT: Bu nedenle Osmanlı’da görülen meşruti yönetim mutlak meşrutiyettir.

• Her 50.000 kişiye bir milletvekili seçme hakkı verilmiştir. Ayrıca 4 yılda bir seçim yapılacaktır.
• Seçimlerde sadece erkekler oy kullanabilir.

NOT-1: Osmanlı Devleti, meşruti yönetimde azınlıklara da temsil hakkı tanımıştır. Bu yönüyle İngiltere gibi birçok Batı ülkesinden daha önce demokratikleşme sağlanmıştır.
NOT-2: I. Meşrutiyet Dönemi’nde oluşturulan mecliste azınlık mebusların kendi haklarını koruma siyaseti gütmeleri ve imparatorluk adına meclisten önemli kararların çıkmaması bu meclisin kapatılmasında temel etken olmuştur.

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları Ve Meşrutiyet Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları Ve Meşrutiyet Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi

I. Meşrutiyet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler

• 1881’de “Muharrem Kararnamesi” imzalanarak alacaklı ülkelere belli devlet gelirlerini toplama imtiyazı verildi. Böylece; 1881’de Duyun-u Umumiye Teşkilatı (Genel Borçlar İdaresi) kuruldu (Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir.).
• İstanbul – Bağdat demiryolu yapılmıştır.
• İlk tramvay hatları kuruldu.
• Köylüye kredi sağlayarak tarımsal üretimi geliştirmek için Ziraat Bankası açılmıştır (1888).
• Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Okulu) açılmıştır (1881).
• Ticaret Mektebi, Hukuk Mektebi ve Mühendis Mektebi açılmıştır.
• İlk kez Kız Sanat Okulları (Kız Sanayi Mektepleri) açıldı.
• Özürlüler için ilk kez eğitim kurumları açılmıştır.
• Ekonomide gelişmeyi sağlamak için bütün ülkedeki tütün alım, satım ve işletme tekeli “Regie” adıyla Alman – Fransız şirketine verilmiştir (1883).
• Mecellenin tamamlanmasına çalışılmıştır.
• Darülfünun yeniden düzenlenmiştir.
• Meşrutiyeti yeniden ilan etmek amacıyla İttihat ve Terakki adıyla gizli bir dernek kurulmuştur. Daha sonra parti şekline dönüşmüştür (1889).
• Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu sonra Selanik’te şubesini açtığı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, İttihat ve Terakki Derneği ile birleşerek daha güçlü bir cemiyet oluşturuldu.
• İttihat ve Terakki Partisi’ne karşı, Ahrar Fırkası kurulmuştur.103. Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.

Islahat ne demek?

  • Düzeltme, Yenilik
  • Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek.
  • Osmanlı tarihinde gerileme döneminden başlanarak zaman zaman Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarına verilen ad.
  • İngilizce: Reform

CEVAP VER